0-5377-8011
0-5377-8225
095-495-7730
วิสัยทัศน์ : โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน
คำขวัญ : เกษตรกรรมขึ้นชื่อ เลื่องลือไร่ชา วัดพระธาตุเป็นสง่า การศึกษาก้าวไกล
ประชาธิปไตยเบ่งบาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ


ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

????????ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เพิ่มช่องทางการติดต่องานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย เพื่อง่ายต่อการติดต่อประสานงาน
????????????????โดยท่านสามารถสแกนผ่านไลน์ของงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ แนบท้ายนี้????????