0-5377-8011
0-5377-8225
095-495-7730
วิสัยทัศน์ : โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน
คำขวัญ : เกษตรกรรมขึ้นชื่อ เลื่องลือไร่ชา วัดพระธาตุเป็นสง่า การศึกษาก้าวไกล
ประชาธิปไตยเบ่งบาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 849 ครั้ง ]
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ป่าก่อดำและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าก่อดำและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ
</div>      
      
    </div>
  </div>
 

<style>
  .cookies {
    background: rgba(0, 0, 0, 0.8);
    bottom: 0px;
    position: fixed;
    left: 0;
    width: 100%;
    border-top: 2px solid white;
  }

  .hidden {
    display: none;
  }

  .cookiestext {
    color: white;
    padding: 20px;
    font-size: 16px !important;
    text-align: justify;
  }

  .cookiesbutton {
    float: right;
    margin: 15px;
    padding: 10px;
    background: none;
    color: white;
  }

  .cookiesbutton:hover {
    background: white;
    color: black;
  }
</style>
<div id=