0-5377-8011
0-5377-8225
095-495-7730
วิสัยทัศน์ : โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน
คำขวัญ : เกษตรกรรมขึ้นชื่อ เลื่องลือไร่ชา วัดพระธาตุเป็นสง่า การศึกษาก้าวไกล
ประชาธิปไตยเบ่งบาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 50 ครั้ง ]
กีฬาสีสัมพันธ์ ศพด.อบต.ป่าก่อดำ(โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567)วันที่ 12 มกราคม 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ได้ดำเนินการจัดกีฬาสีสัมพันธ์ ศพด.อบต.ป่าก่อดำ(โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567) ประธานพิธีเปิดโดยนายสุริยัน ตื้อยศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ
โดยมีนางธัญลักษณ์ วงกุรุ ครู คศ.3 ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานกีฬาครั้งนี้ เพื่อเป็นการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีประโยชน์ต่อสุขภาพทางกายช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง และประโยชน์ต่อสุขภาพทางจิตใจช่วยให้อารมณ์แจ่มใสจิตใจเบิกบาน การออกกำลังกายยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แก่ร่างกายเป็นอย่างดี กิจกรรมกีฬาและนันทนาการสำหรับเด็กปฐมวัย เป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาทางด้านร่างกาย
ของเด็ก พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็ก ให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกาย ฝึกกำลังกล้ามเนื้อ เสริมให้ร่างกาย
แข็งแรง ช่วยให้เด็กมีความสนุกสนาน จิตใจแจ่มใส ปลูกฝังการมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความ
รับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำจึงได้จัด
โครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้เด็กเล็กได้แสดงความสามารถถึงพัฒนาทางร่างกาย การพัฒนาทางด้านอารมณ์และสังคมของเด็กปฐมวัย และส่งเสริมพัฒนาทักษะทางสมอง (Executive Functions : EF) อีกด้วย ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ