0-5377-8011
0-5377-8225
095-495-7730
วิสัยทัศน์ : โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน
คำขวัญ : เกษตรกรรมขึ้นชื่อ เลื่องลือไร่ชา วัดพระธาตุเป็นสง่า การศึกษาก้าวไกล
ประชาธิปไตยเบ่งบาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ


ประชาสัมพันธ์ ยื่่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2561

โดยงานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ขอเชิญยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ณ งานจัดเก็บรายได้กองคลัง อบต.ป่าก่อดำ โทร.0-5377-8011 ต่อ 16 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30—16.30 น. (ไม่หยุดพักเที่ยง
ภาษีบำรุงท้องที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและชำระภาษีได้
ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม—30 เมษายน 2561
ภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม—30 เมษายน 2561
ภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม—31 มีนาคม 2561
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะหรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพสามารถขอต่ออายุล่วงหน้าได้ก่อน 30 วันก่อนวันหมดอายุตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 เป็นต้นไป